Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ecomondo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling of accepteren van een aanbieding, houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. Ecomondo worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door Ecomondo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 1 A. Ruilen en Retourneren (herroepingsrecht)
1.4 Defecte producten of pakketten
In enkele gevallen kan het onverhoopt gebeuren dat een pakket of product defect is of beschadigd aankomt. Neem dan direct contact op, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst en neem indien mogelijk foto’s van de beschadiging. Als de postbode u een kapot pakket overhandigt meld dit dan meteen aan de postbode, zodat hij of zij er een notitie van kan maken.

1.5 Goede producten, maar toch niet blij?
Bij Ecomondo kun je dit uiterlijk binnen 30 dagen, na ontvangst van je product, bij ons melden. Hierna krijg je nog 14 dagen de tijd om je product terug te sturen. Graag wel in onberispelijke staat en in de originele verpakking. Het product moet ongebruikt zijn; bijvoorbeeld: een fles of beker kunt u dus wel bekijken, maar niet gebruiken.

Heb je je product in gebruik genomen, maar ben je niet tevreden? Meldt dit dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product! Ook dan kunnen we je mogelijk helpen, in de vorm van een deelvergoeding. Een deelvergoeding kan bestaan uit 70% van de aanschafprijs. Het product mag niet dusdanig beschadigd zijn of vies dat de werking en of het uiterlijk verminderd is; eventuele vouchers, buy one give one-codes of productcodes, dienen nog niet geactiveerd of gebruikt te zijn.

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen. We hopen dat je begrijpt dat je die niet kunt terugsturen. Uitgezonderde producten: • Software waarvan de verzegeling is verbroken; • Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen; • Artikelen die vanwege hygiëne en voorschriften niet geruild kunnen worden, zoals sokken, ondergoed, waterflessen, cosmetica, crèmes, tandenborstels, schoonmaakproducten, producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Herroepingsrecht

Als consument heb je het recht je bestelling bij Ecomondo tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. We stellen het wel op prijs als je een reden noemt. Je hebt na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Het product moet dan wel in onberispelijke staat zijn en in de originele verpakking. Alleen de kosten voor retourzending naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ecomondo geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via service@ecomondo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag z.s.m. doch binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten. In lijn met de Europese Richtlijn Consumentenbescherming geldt dat zakelijke klanten geen herroepingsrecht hebben.

1.6 Geld terug bij onjuist opgegeven adres?
Heb je zelf een foutief adres ingegeven en is de bezorging daardoor niet correct gegaan, dan kunnen we geen portokosten retourneren of zullen we de portokosten nogmaals in rekening brengen. Wij moeten deze verzendkosten namelijk ook aan de postbedrijven betalen.

1.7 Garantie
De meeste duurzame producten die we verkopen hebben minimaal een jaar garantie. Voor producten die binnen de garantietermijn defect raken bij normaal gebruik – dus niet door vallen, breken, waterschade, verkeerd gebruik etc. – kunt u contact opnemen. Wij of de fabrikant zorgen dan voor een vervangend product of geschikte oplossing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ecomondo zijn vrijblijvend. Offertes hebben een beperkte geldigheid die staat vermeld op de offerte. Ecomondo behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zoals BTW verhogingen).

2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ecomondo. Ecomondo is zonder opgave van redenen gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ecomondo dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijsstellingen en betaling

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, bij ontvangst (per rembours) of contant bij ophalen, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank geldt als betalingsdatum de datum van creditering van de bankrekening van Ecomondo.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bij eventuele levering op rekening bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ecomondo is Ecomondo gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Indien Ecomondo haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, die tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Ecomondo om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ecomondo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ecomondo.

3.6 Kortingsacties en kortingscodes. Een kortingscode voor producten van een bepaald merk of een bepaalde categorie zijn niet geldig op de reeds afgeprijsde artikelen. Kortingscodes die verstrekt worden hebben doorgaans een geldigheid van een jaar van af de datum van de publicatie, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Ecomondo opgegeven levertijden zijn altijd indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Het kan voorkomen dat een product dezelfde dag niet op voorraad is. Ecomondo streeft ernaar het bestelde product dan zo spoedig mogelijk te leveren, zodrag het product wel beschikbaar is.

4.3 In het geval dat een product onverhoopt niet meer leverbaar is bij ecomondo of haar leveranciers, noch bij de producent, dan zal Ecomondo u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen. Ecomondo kan een vervangend product aanbieden van gelijke waarde en/of kwaliteit of, indien u al betaald heeft, is Ecomondo gerechtigd u het betreffende aankoopbedrag te restitueren. Met het restitueren van het aankoopbedrag vervalt de verplichting tot levering.

4.4 Ecomondo is gerechtigd een vervoerder te kiezen naar eigen keuze om de bestelling te bezorgen. Tenzij anders afgesproken maakt Ecomondo gebruik van PostNL, Fietskoeriers en hun partner DHL. Het kan voorkomen dat uw order door ons zelf afgeleverd wordt. Bij door onszelf geleverde orders kan er geen restitutie van verzendkosten geclaimd worden. In geval van spoed kan er gebruik worden gemaakt van een toegewijde koeriersservice; de kosten hiervan hebben vaak een minimum van € 25,- en zullen altijd vooraf worden gecommuniceerd.

4.5 Indien je al consument of als bedrijf via de webshop bestelt en het besteltotaal voldoet via een online betaalmethode (iDeal, Credit Card, Bancontact etc.), dan geldt dat verzendingen in Nederland met een bestelwaarde boven de € 50,- inclusief BTW voor onze rekening zijn. Voor België en Duitsland geldt dat bestellingen met een bestelwaarde boven de € 100,- inclusief BTW gratis worden verzonden. Voor zakelijke bestellingen die telefonisch, via de e-mail of via een inkooporder plaatsvinden en voor bedrijven/organisaties die op rekening betalen geldt deze regeling niet.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien het volledige bedrag van uw aankoop dat u aan Ecomondo verschuldigd bent, heeft voldaan. Vanaf het moment dat de bestelde producten aan u geleverd worden draagt u het risico over deze producten.
Artikel 6. Intellectuele en industriëele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (copyright) die rusten op de door Ecomondo geleverde producten onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Ecomondo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) kalenderdagen na aflevering, schriftelijk per brief of e-mail, en gemotiveerd, kennis te geven. Stuur bij voorkeur en foto mee.

7.2 Indien kan worden aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Ecomondo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3. Bij reclamering of een geschil vergoed Ecomondo maximaal de aanschafwaarde van de producten overeengekomen in de offerte of aankoop. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) Vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade betreffende kosten in verband met onderbreking of stilstand van (een deel van) de onderneming van opdrachtgever en/of andere indirecte schade; of

b) Schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of derden in strijd met door de leverancier verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of deze voorwaarden;

c) Schade als direct gevolg van door of namens de opdrachtgever aan de leverancier verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

Artikel 8. Garantie
8.1 Ecomondo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Indien Ecomondo producten aan u levert, is Ecomondo nooit tot een verdergaande garantie ten opzichte van u als afnemer gehouden dan waarop Ecomondo ten opzichte van haar eventuele toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor vertragingen, miscommunicatie, onduidelijkheden of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ecomondo, dan wel tussen Ecomondo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ecomondo, is Ecomondo niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ecomondo. Controleer altijd uw spambox indien een e-mail niet is aangekomen.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Ecomondo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Ecomondo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ecomondo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, lockdown, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Ecomondo schriftelijk opgave doet van een adres, is Ecomondo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ecomondo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Ecomondo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ecomondo deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ecomondo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ecomondo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Ecomondo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde geschillencommissie of de rechter in Nederland.

Aanvullende Voorwaarden voor (maatwerk)producten met bedrukking en veredeling

Maatwerkopdrachten zoals producten met bedrukking en ander drukwerk worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie 2019.

Download Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie 2019

Gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten

Ecomondo maakt veel productfoto’s, afbeeldingen en teksten zelf of huurt hiervoor een fotograaf en tekstschrijver in. Foto’s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van ons werk, foto’s en teksten zonder vooraafgaande schriftelijke toestemming is NIET toegestaan, zelfs als u ze op Google Images vindt. Inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Degene die inbreuk maakt op onze auteursrechten is verplicht de schade die daardoor wordt geleden, te vergoeden. Voor oneigenlijk gebruik van afbeeldingen zijn we gerechtigd een schadevergoeding te eisen. Gebruik voor redactionele journalistieke doeleinden is toegestaan, mits als bron ecomondo.nl vermeld wordt of een link naar onze website geplaatst wordt.

Privacy statement

Wanneer u zich aanmeldt bij Ecomondo vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. Wij kunnen u in de toekomst ook via een e-mail of nieuwsbrief benaderen; u kunt zich daar altijd eenvoudig van afmelden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen de gegevens niet afstaan aan derden voor commerciële activiteiten.

Contact:

Ecomondo, Dovenetelstraat 25A, 3053 JD Rotterdam | Telefoon 010-4666952 | www.ecomondo.nl | KvK Rotterdam nr. 24295617.